O nás

Názov Evanjelická cirkev metodistická vznikol po zjednotení dvoch cirkví - Evanjelického spoločenstva a Episkopálnej metodistickej cirkvi. V anglicky hovoriacich krajinách nazvali novú zjednotenú denomináciu United Methodist Church (zjednotená metodistická cirkev), v mnohých európskych krajnách dostala meno Evanjelická cirkev metodistická.

Evanjelická sa nazýva preto, že zvestuje evanjelium. Posolstvo o Božej láske ku všetkým ľuďom je obsahom i mierkou života cirkvi i jej členov.

Apoštol Pavel to opísal takto: Boh prijíma všetkých ľudí, a preto môžu Jeho láske dôverovať. Kto takto dôveruje Bohu, dostáva večný život bez vynaloženia akejkoľvek námahy. Tento život sa začína už tu na zemi a nezničí ho ani smrť.

Reformátori spoznali túto pravdu evanjelia a daru Božej lásky a zvestovali ju ako "ospravedlnenie iba vierou". Evanjelická cirkev metodistická tiež prijíma túto pravdu. Tým je priradená k ostatným evanjelickým cirkvám. Na základe tejto pravdy sa snaží hľadať a nasledovať spôsob pravého kresťanského života.

"Metodistická"

bola pôvodne posmešná prezývka pre jednu skupinu mladých študentov v Oxforde v Anglicku. Táto skupina študentov sa snažila preraziť vo vtedajšom zaužívanom študentskom lajdáctve novým životným štýlom, a to napr. pravidelným biblickým štúdiom, spoločnými modlitbami, službou chudobným, chorýrn a väzňom. Vodcom tejto skupiny sa stal mladý anglikánsky farár John Wesley (1703-1791). Spoločnými silami sa títo mladí ľudia snažili konať dobro a páčiť sa Bohu.

Jedného dňa John Wesley počul v Londýne čítať predhovor výkladu Martina Luthera k listu Rimanom. Bolo to slovo o ľuďoch, ktorí sa márne snažia zapáčiť Bohu prostredníctvom "zlepšenia svojho života a dobrých skutkov", pretože to nie je dostatočné, akokoľvek veľmi by sa snažili. Ďalej Luther hovorí o viere, ako o Božom pôsobení v nás, o pôsobení, ktoré z nás robí nových ľudí, a takáto živá viera potom prináša dobro. Človek sa už viac nemusí snažiť sám zo seba zapáčiť Bohu, lebo vie, že Boh ho miluje takého aký je a mení jeho život. Táto prednáška pomohla Wesleymu zásadne zmeniť svoju vieru. Strach z toho, akého ho Boh vidí, sa zmenil na radostnú istotu toho, že Boh ho skrze Ježiša Krista miluje. Wesley spojil posolstvo o radostnej správe so sociálnym cítením a angažovaním. Z nepatrného začiatku sa zrodilo rastúce hnutie, ktoré muselo čeliť rôznym prekážkam, nenávisti a nesúhlasu. Posmešná prezývka sa pôsobením Wesleya stala čestným prívlastkom. Z tohto malého hnutia vznikla metodistická cirkev najskôr v Spojených štátoch amerických a neskôr i v mnohých iných štátoch na svete a v roku 1924 aj na Slovensku.

Metodistické hnutie pôvodne nemalo úmysel založiť novú cirkev. Avšak odpor veľkých cirkví a požiadavky misijných staníc viedli ku vzniku metodistickej cirkvi. Zo začiatku Wesley zhromažďoval ľudí, ktorí uverili skrze zvestovanie metodistov do skupín a menších spoločenstiev. Tu mali upevňovať svoj nový kresťanský štýl života. Takýto obraz cirkvi, ktorá vznikla z hnutia a snaží sa hnutím ostať, vidíme i v Novej zmluve: Svätý Duch vedie ľudí k viere a povoláva ich do spoločenstva. Charakterom kresťanskej cirkvi je potom spolupatričnosť veriacich s Ježišom Kristom.

Cirkev nie je niečo hotové, uzatvorené. Potrebuje znovu a znovu obnovenie Duchom Svätým. Mení sa prostredníctvom ľudí, ktorí sa k nej pripájajú, a preto je jej tvorenie neprestajnou úlohou tých, ktorí do nej patria a nasledujú Pána Ježiša. Pre príslušnosť k cirkvi platí to isté ako pre vieru: sme pozvaní k slobodnej odpovedi na Božie konanie.