Členstvo

  Cirkevné členstvo upravuje Poriadok Evanjelickej cirkvi metodistickej, Odsek V.:

Článok 214. Otvorenosť
Evanjelická cirkev metodistická je ako spoločenstvo veriacich súčasťou jednej kresťanskej cirkvi, ktorú tvoria všetci, ktorí prijali Ježiša Krista ako Pána a Spasiteľa. Preto sa môže každý  človek bez ohľadu na rasu, farbu pleti, národnosť, spoločenské alebo hospodárske postavenie zúčastňovať na bohoslužbách a cirkevnom živote, prijímať sviatosti a stať sa  členom zboru. Ak by niekto kvôli nejakému postihnutiu nemohol hovoriť sám za seba, môže ten, kto má jeho/jej dôveru, odpovedať za neho/za  ňu na otázky, týkajúce sa členstva.

Článok 215. Cirkevné členstvo

 1. Pokrstenými  členmi evanjelického metodistického zboru sú všetci, ktorí prijali krst v tomto zbore, alebo ktorí prijali krst v inom zbore a neskôr do tohto zboru prestúpili.
 2. Vyznávajúcimi členmi evanjelického metodistického zboru sú všetci pokrstení, ktorí pri krste alebo pri bohoslužbách vyznania krstu vyznali svoju vieru liturgicky stanoveným spôsobom. Tí majú plné práva a povinnosti členov.
 3. Pre štatistické účely sa kryje počet  členov cirkvi s počtom vyznávajúcich členov.
 4. Každý pokrstený a každý vyznávajúci člen evanjelického metodistického zboru je  členom celosvetovej Evanjelickej cirkvi metodistickej a  členom celej kresťanskej cirkvi.
 5. Význam cirkevného členstva

Článok 216.

 1. Kristus zakladá cirkev ako svoje telo cez moc Ducha Svätého (1K 12,13.27). Keď cirkev verne plní svoje poslanie zvestovať a zviditeľňovať evanjelium, pripojujú sa ľudia k jej spoločenstvu. Krst je sviatosťou, ktorá včleňuje do Kristovho tela. Aby sa  človek stal vyznávajúcim  členom, je potrebná jeho odpoveď viery. Dospelý krstenec dá túto odpoveď pri krste. Krst nemluvniatok a detí taktiež smeruje k osobnej odpovedi viery, v nádeji, že bude vyslovená neskôr pri zhromaždení krstného vyznania.
  a) Pokrstených  členov treba vyučovať podľa veku o význame viery, výsadách a záväzkoch ich krstu.
  b) Nepokrstení mladí ľudia a dospelí, ktorí vyznávajú Ježiša Krista ako svojho Pána  a Spasiteľa, môžu byť pokrstení v Evanjelickej cirkvi metodistickej. Je úlohou zboru, aby ich pod vedením kazateľa/kazateľky poučil o význame krstu a kresťanskej viery a o dejinách, organizácii a náuke Evanjelickej cirkvi metodistickej. Po ukončení výučby predstaví kazateľ/kazateľka tieto osoby zboru a vedie bohoslužby, pri ktorých sú pokrstení a na základe svojho vyznania prijatí do cirkvi ako vyznávajúci členovia.
 2. Rast vo viere a služba Bohu v bežnom živote je celoživotný proces. Pôsobenie Ducha Svätého rôznym spôsobom podporuje proces dozrievania vo viere. Krst je síce jednorazovým aktom zmluvy, ktorý nemožno opakovať, potvrdenie a obnovenie zmluvy však možno sláviť častejšie a rôznym spôsobom (bohoslužby na pripomenutie krstu alebo obnova zmluvy). Zhromaždenie krstného vyznania, pri ktorom sa pokrstený  člen stane vyznávajúcim členom, je zvláštnym aktom.

Článok 217.
Keď sa niekto pripojí ako vyznávajúci člen k evanjelickému metodistickému zboru, vyzná svoju vieru v Boha, Všemohúceho Otca, Stvoriteľa nebies aj zeme, v Ježiša Krista, Syna jeho jediného a v Ducha Svätého. Odpoveďou na nasledujúce otázky vyjadruje svoju vôľu nasledovať Ježiša Krista a potvrdzuje svoje spojenie s Bohom a s členmi zboru:

 1. Vyznávaš Ježiša Krista ako svojho Pána a Spasiteľa a spoliehaš sa jedine na jeho milosť?
 2. Chceš nasledovať Ježiša Krista, a preto sa zriecť Zlého a konať dobré?
 3. Uznávaš Písmo sväté Starej a Novej zmluvy ako Bohom daný základ a smernicu našej viery a nášho života?
 4. Chceš byť verným  členom svätej Kristovej cirkvi a zúčastňovať sa modlitbou, spoluprácou a pravidelnými darmi služby Evanjelickej cirkvi metodistickej?

Článok 218. Rast členov
Verné  členstvo v zbore má rozhodujúci význam pre osobný rast a stále väčšie poznávanie Božej vôle a Božej milosti. Osobnou a spoločnou modlitbou, bohoslužbou, sviatosťami, štúdiom Biblie, diakonickou službou, pravidelným dávaním a životom  v posvätení rastú členovia v poznaní Krista a v poznaní seba samého.

Článok 219. Vzájomná zodpovednosť
V Kristovom tele je jeden úd zaviazaný druhému údu a celému spoločenstvu, aby ho verne podporoval. Preto má spolu niesť bremená druhých, zdieľať s nimi bolesti aj radosti, hovoriť pravdu v láske a riešiť rozpory v duchu odpustenia a zmierenia.

Článok 220. Povolanie všetkých pokrstených Všetci členovia sú povolaní zúčastniť sa služby, ktorá je zverená celej cirkvi Ježiša Krista.  Členovia majú vyznávať Krista vo svete, byť svetlom a kvasom v spoločnosti a viesť k zmiereniu. Význačnou pomocou pri tejto službe sú Sociálne zásady.

Článok 221. Zodpovednosť

 1. Ak by pokrstený  člen zanedbával zasľúbenia a očakávania, spojené s krstom, má byť vhodným spôsobom vedený k náprave a k prevzatiu záväzkov ako vyznávajúci člen.
 2. Ak vyznávajúci člen očividne zanedbáva spojenie so zborom a nedodržiava svoje záväzky, ktoré pri odpovedi na otázky  čl. 217 prijal, je úlohou zboru, aby sa prostredníctvom kazateľa/kazateľky a patričných grémií tohto člena ujal v snahe pomôcť mu k obnove viery a k účasti na službe cirkvi.

Prijatie do cirkvi
Článok 225. Prestup z iných cirkví
Bezúhonný  člen inej kresťanskej cirkvi, ktorý je pokrstený a chcel by prestúpiť do Evanjelickej cirkvi metodistickej, sa môže s riadnym potvrdením o prestupe z doterajšej cirkvi stať pokrsteným členom a vyznaním kresťanskej viery, ako aj potvrdením, že chce byť členom Evanjelickej cirkvi metodistickej, stať vyznávajúcim  členom. Kazateľ/kazateľka podá správu cirkvi, z ktorej prichádza. Odporúča sa, aby títo  ľudia boli zoznámení s dejinami, organizáciou a náukou Evanjelickej cirkvi metodistickej. Ľudia, ktorí sú prijímaní z cirkví, ktoré nevydávajú žiadne potvrdenie o prestupe alebo odporúčajúce listy, sa zapíšu ako „prístupy z inej cirkvi“.

Článok 226. Starostlivosť o deti a mládež

 1. Pretože Božia zachraňujúca láska, zjavujúca sa v Ježišovi Kristovi, platí pre všetkých ľudí a keďže Ježiš výslovne zahŕňa deti do svojho Kráľovstva, je vhodné, aby kresťanskí rodičia a pestúni nechali pokrstiť svoje deti v ranom veku. Kým je udelený krst, má kazateľ/kazateľka poučiť rodičov, príp. pestúnov o význame tejto sviatosti a o záväzku, ktorý na seba berú. Od rodičov a pestúnov, ktorí prinášajú dieťa ku krstu, sa očakáva, že prevezmú záväzok zoznamovať dieťa s Božím Slovom a s životom zboru a povzbudzovať ich, aby sa v danú dobu zúčastnili prípravy na svoje vyznanie viery. Aspoň jeden rodič, jeden pestún/pestúnka alebo krstný svedok musí byť vyznávajúcim členom niektorej kresťanskej cirkvi a prevziať krstné záväzky.
 2. Kazateľ/kazateľka má po krste dať rodičom, pestúnom alebo krstným svedkom  dieťaťa, ktoré bolo pokrstené, potvrdenie o krste, z ktorého vyplýva, že dieťa bolo zapísané do zoznamu pokrstených  členov Evanjelickej cirkvi metodistickej. Má pripomenúť členom zboru ich zodpovednosť za kresťanskú výchovu dieťaťa.
 3. Zbor má zvláštnu zodpovednosť voči pokrsteným deťom, mladým  ľuďom a dospelým povzbudzovať ich k nasledovaniu, kým sa stanú vyznávajúcimi členmi a prijmú Božiu milosť pre seba. Kazateľ/kazateľka pravidelne preskúma zoznam pokrstených členov vzhľadom k osobám, ktoré sa ešte nestali vyznávajúcimi členmi, aby ich priviedol k vyznaniu ich viery. Počet zistených osôb je súčasťou správy Farskej konferencie. Kazateľ/kazateľka má viesť presný menný zoznam všetkých pokrstených detí farnosti, a to tých, ktoré tam boli pokrstené, aj tých, ktoré boli pokrstené inde. Tento zoznam pokrstených detí slúži ako matrika pokrstených  členov a má obsahovať meno dieťaťa, dátum narodenia, dátum a miesto krstu, meno a adresu rodičov alebo pestúnov, ako aj mená krstných svedkov.
 4. Je povinnosťou kazateľa/kazateľky, rodičov, pestúnov, krstných svedkov, spolupracovníkov/spolupracovníčok nedeľnej školy a všetkých členov zboru dbať na to, aby deti počas svojho detstva dostali výučbu, ktorá by ich viedla k osobnému odovzdaniu sa Ježišovi Kristovi ako Pánovi a Spasiteľovi, k pochopeniu kresťanskej viery a k oceneniu výsad a záväzkov krstu a vyznávajúceho členstva.

Pridružené a pripojené členstvo
Článok 227.

 1. Člen Evanjelickej cirkvi metodistickej, pridruženej  autonómnej metodistickej cirkvi, spojenej cirkvi (ku ktorej patrí tiež metodistická cirkev) alebo zmluvne spojenej metodistickej cirkvi, ktorý sa dlhšiu dobu zdržiava mimo svoj domovský zbor, môže byť na základe žiadosti prijatý ako pridružený člen evanjelického metodistického zboru blízko svojho prechodného bydliska. Kazateľovi/kazateľke domáceho zboru o tom má byť podaná správa. Pridružený  člen má právo na spoločenstvo, na duchovenskú starostlivosť a na účasť na aktivitách zboru a ak je vyznávajúcim  členom tiež právo prevziať funkcie, okrem tých, ktorými by dostal hlasovacie  právo v nadzborových grémiách Evanjelickej cirkvi metodistickej. Pridružený  člen má byť početne vykazovaný iba vo svojom domácom zbore.
 2. Člen inej cirkvi sa môže stať za rovnakých podmienok pripojeným členom metodistického zboru, nesmie však byť hlasujúcim  členom Farskej konferencie a vo farskom staršovstve.
 3. Pridružené alebo pripojené členstvo spravidla končí odsťahovaním.

Starostlivosť o členov
Článok 228.

 1. Zbor má za úlohu starať sa o duchovný rast svojich  členov. Je povinnosťou kazateľa/kazateľky a členov staršovstva postarať sa o nutné aktivity a ponuky. Cirkev má duchovnú povinnosť starať sa tiež o svojich neaktívnych a ľahostajných členov.
 2. Starostlivosť o vyznávajúcich členov.
  a)  Kazateľ/kazateľka môže spoločne so staršovstvom rozdeliť vyznávajúcich členov do skupín s vedúcim/vedúcou pre každú skupinu. Cieľom je pripraviť vyznávajúcich členov na službu v spoločnosti.
  b)  Vyznávajúci  členovia majú zodpovednosť za dodržiavanie svojho krstného sľubu, ktorý pri krste alebo pri bohoslužbách vyznania krstu vyslovili. Ak niektorý vyznávajúci člen svoj sľub zanedbáva, treba postupovať nasledovne:
  (1) Ak sa jedná o vyznávajúceho  člena, ktorý býva na danom mieste, má kazateľ/kazateľka nahlásiť meno tohto vyznávajúceho člena staršovstvu, ktoré má urobiťvšetko,  čo je v jeho silách, aby vyznávajúceho  člena opäť priviedlo do aktívneho spoločenstva cirkvi. Dotyčnú osobu treba navštíviť a hovoriť s ňou o jej zanedbaní.
  (2) Ak sa jedná o vyznávajúceho člena, ktorý nebýva na danom mieste, má mu kazateľ/kazateľka ponúknuť prestup členstva do iného zboru.
  (3) Ak nie je adresa vyznávajúceho  člena známa, má kazateľ/kazateľka a povereník pre cirkevné členstvo podniknúť všetko, aby člena vypátrali.
  (4) Ak tieto snahy počas dvoch rokov nevedú k žiadnemu výsledku, môže Farská konferencia meno vyznávajúceho člena vyčiarknuť.

Článok 229. Prevod po rozpustení zboru
Ak je zbor alebo farnosť zrušená, má superintendent/superintendentka určiť iný zbor Evanjelickej cirkvi metodistickej, do ktorého majú  členov previesť. Členovia môžu na vlastné želanie prestúpiť tiež do iného zboru.

Podklady a správy o cirkevnom členstve
Článok 230. Členské zoznamy
Každý zbor má starostlivo viesť tieto zoznamy:

 1. Zoznam pokrstených členov s menami všetkých pokrstených osôb, dojčiat, detí, mladistvých a dospelých (čl. 215.1).
 2. Zoznam vyznávajúcich  členov s menami všetkých osôb, ktoré pri krstných bohoslužbách alebo bohoslužbách vyznania krstu osobne vyznali svoju kresťanskou vieru (čl. 215.2).
 3. Zoznam prípravných  členov. Sú  čakatelia na krst, deti prinesené k požehnaniu v zbore, nepokrstené deti, mladiství a dospelí a iní nečlenovia zboru, za ktorých má zbor pastoračnú zodpovednosť.
 4. Zoznam pridružených členov (čl.227.1).
 5. Zoznam pripojených členov (čl.227.2).

Za účelom dokumentácie má každý zbor viesť zoznam krstov, ktoré boli v zbore
vykonané, s uvedením dátumu krstu, dátumu narodenia, mena, adresy, mena rodičov
alebo svedkov krstu, ako aj vysluhujúceho kazateľa/kazateľky. Pri prestupe člena, úmrtí,
výstupe alebo vyčiarknutí sa to má vyznačiť v zozname krstov.

Článok 231. Správa o cirkevnom členstve
Kazateľ/kazateľka oznámi Farskej konferencii mená osôb, ktoré boli prijaté do členstva zboru a mená tých, ktorých  členstvo bolo od poslednej Farskej konferencie ukončené. Staršovstvo je zodpovedné za skúmanie členských zoznamov a podáva o tom každoročne správu Farskej konferencii.

Článok 233. Matrika
Každý zbor vedie matriku. Majú sa používať cirkevné formuláre a dokumenty.

Článok 234. Povereník pre cirkevné členstvo
Farská konferencia môže menovať povereníka pre cirkevné  členstvo, ktorý podľa pokynov kazateľa/kazateľky vedie presné podklady všetkých  členských zoznamov a najmenej raz ročne podáva správu staršovstvu.

Prevod a zánik členstva
Článok 235.
Každú zmenu  členstva úmrtím, prestupom, vystúpením, vylúčením alebo rozhodnutím Farskej konferencie, treba zaznačiť v matrike s udaním dôvodu. Je povinnosťou kazateľa/kazateľky alebo povereníka pre cirkevné členstvo, aby tieto zmeny ohlásili každoročne Farskej konferencii.

Článok 236. Zmeny bydliska členov
Ak sa presťahuje člen metodistického zboru na iné miesto, ktoré je také vzdialené od doterajšieho domovského zboru, že sa nemôže pravidelne zúčastňovať bohoslužieb a zborového života, má byť vyzvaný, aby dal previesť svoje  členstvo do niektorého bližšieho metodistického zboru.

Článok 239. Prevod do iného zboru
Ak  členovia zmenia svoje bydlisko, majú to obratom oznámiť kazateľovi/kazateľke  a dať sa previesť do najbližšieho zboru. Prevod sa vykoná pomocou prevodného listu, ktorý prijímajúci kazateľ/kazateľka potvrdí. Po prijatí potvrdenia má byť prevod riadne
zaznamenaný v zozname členov farnosti.

Článok 240. Prestup do inej cirkvi
Ak člen zboru požiada kazateľa/kazateľku svojho zboru o prevod do zboru inej cirkvi alebo ak je k tomu kazateľ/kazateľka vyzvaný od splnomocneného zástupcu inej cirkvi, má so súhlasom člena vystaviť prevodný list. Po prijatí potvrdenia, že dotyčný člen bol prijatý do inej cirkvi, má byť prevod riadne vyznačený v zozname členov. Tým členstvo zaniklo.

Článok 242. Opätovné prijatie do členstva cirkvi
V prípade ukončenia vyznávajúceho  členstva prevodom do inej cirkvi, vystúpením, vylúčením alebo vyčiarknutím na základe rozhodnutia Farskej konferencie, môže sa dotyčná osoba na základe vlastnej žiadosti znovu prijať za vyznávajúceho  člena, keď obnoví svoje sľuby podľa  čl. 217. V prípade predchádzajúceho obvinenia musia  byť vidieť známky nového života, ktoré Farská konferencia uzná.