Rozvrh modlitieb, September 2017

Modlitební předměty na září / september 2017

 

 

3. – 9. 9.

 

Diakonia ECM SO

Vďaky:

Som vďačná Bohu za ochotných ľudí, ktorí poskytli 2% z dane pre prácu Diakonie. Z vyzbieranej sumy sa budú môcť kúpiť hygienické potreby, potravinové balíčky a pod. pre ľudí a domovy, v ktorých naše zbory slúžia.

Som vďačná za to, že jedna matka sa mohla po 3 rokoch stretnúť so svojím dieťaťom...

S radosťou sme v auguste navštívili Gerlachov a prežili s deťmi pekný čas. Odovzdali sme im školské potreby a dospelým sprchové mydlá. 

Prosby:

Už dlhšie plánujeme čiastočné vypratanie skladu diakonie v Piešťanoch. Prosíme o dostatok dobrovoľníkov. 

Milena Belková

 

Česká Diakonie ECM

Prosíme za modlitby za Diakoniu ECM. Za všetkých tých, ktorí stoja v službe potrebným, za naše strediská kresťanskej pomoci, za členov správnych rad, kazateľov zborov, vedenie cirkvi, za samotné zbory v našej cirkvi a za všetkých tých, ktorí slúžia Bohu a blížnym akýmkoľvek spôsobom. Prosíme za modlitby i pre samotnú organizáciu Diakonie ECM. Za nových služobníkov, dobrovoľníkov jak v zboroch tak i v samotnej organizácii. Aby sme všetci oddane Kristu stáli v službe v jednote, láske, vzájomnej úcte a podpore. Prosíme o požehnanie v službe, Božie vedenie a pokorné srdce.

Ingrid Hrubá, riaditeľka DiECM

 

 

10. – 16. 9. 

 

Bratislava – Staré Mesto

V rámci služby v dvoch domovoch dôchodcov (DSS Betánia a DSS Pri kríži):

Ďakujeme Pánu Bohu:

- za možnosť slúžiť Božím slovom a sviatosťou sv. Večere Pánovej v domovoch dôchodcov;

- za bratov a sestry, ktorí pravidelne navštevujú bohoslužby a štúdium Písma svätého;

- za tých, ktorí sú hladní a smädní po spoločenstve s Trojjediným Bohom;

- za ochotný personál, ktorý nás vždy s úsmevom na tvári privíta.

Prosíme Pána Boha:

- aby naďalej požehnával naše pravidelné stretnutia v domovoch dôchodcov;

- aby sa svojím najsvätejším Duchom dotýkal tých, ktorí sú ťažko chorí a zomierajúci;

- aby dával múdrosť farárovi, ktorý k seniorom prichádza, a aby mohol cez jeho službu konať Duch Svätý;

- aby naše stretnutia boli plné radosti, lásky a nádeje napriek tomu, že mnohí sú už nevládni.

Ivan Lukáč

 

Protivín, SKP Pastelka

 • Děkujeme za rodiny, které naslouchají evangeliu. Prosíme o to, aby rodiče pochopili Kristovu a Boží lásku v její podstatě, totiž v milosrdenství, aby zahlédli svůj hřích a zatoužili po odpuštění.
 • Děkujeme za Boží požehnání ve finanční oblasti.
 • Děkujeme za prožité prázdniny a prosíme o požehnání, sílu, radost pro děti do nového školního roku a o trpělivost a laskavost pro rodiče.
 • Prosíme za rodiny, které zasáhla těžká nemoc, aby prožily, že tu tíhu nemusí nést samy a že to není Boží vina. Zároveň prosíme o moudrost při rozhovorech.

Miluše Šálková

 

 

17. – 23. 9.

 

Trnava

Modlitebné predmety za obasť diakonie:

 • túžime po stabilnom mieste pre službu bezdomovcom a sociálne slabým
 • nech Boh otvorí srdce pre túto službu viacerým členom nášho spoločenstva
 • pre slúžiacich nájsť nové spôsoby – prosíme o Božie zjavenie
 • prosíme tiež o smelosť a odvahu, aby sa Božie slovo mohlo zakoreniť v srdciach tým, ktorým  slúžime

Luboš Tagaj

 

Litoměřice

Modlete se prosím s námi za

 • moudrost pro novou vedoucí mateřského centra
 • požehnání pro službu misijní pracovnice z USA Mary Wiard během podzimu
 • požehnání pro novou ředitelku mateřské školy
 • otevřené dveře pro založení základní školy

Zdeněk Brož

 

 

24. – 30. 9.

 

Partizánske

V rámci diakonie v našej farnosti v modlitbách:

 • prosíme za ľudí, ktorí prichádzajú pre hmotnú pomoc, aby im Pán Ježiš otvoril srdcia aj pre duchovný pokrm
 • ďakujeme Pánovi, že môžeme núdznym pomáhať potravinami, stravnými lístkami, alebo ošatením

 Štefánia Sklenarová

 

Praha, SKP Horní Počernice

K modlitbám máme: přímluvy za kaplana a celý tým střediska, za klienty azylového domu, rodiny i samotné matky s dětmi, za rekonstrukci jedné z budov určené pro rodiny s dětmi, která je v havarijním stavu a kterou už několik let opravujeme svépomocí.

Gabriela Selingerová