Rozvrh modlitieb, December 2017

Modlitebné predmety december / prosinec 2017

 

 

3. – 9. 12.

 

Stretnutie superintendentov

Modlime sa za stretnutie Európskeho kabinetu, biskupov a superintendentov, ktoré sa koná v nemeckom Braunfelse 4.-8. decembra 2017.

 • Nech Pán Boh požehná bohoslužby s biblickými zamysleniami.
 • Nech Pán Cirkvi riadi diskusie o osvedčených spôsoboch jednoty v našom misijnom poslaní.
 • Nech Duch Svätý dáva porozumenie pri zdieľaní skúseností zakladania a rozvoja zborov v rozličných kultúrnych pomeroch Európy.

Pavel Procházka

 

 

10. – 16. 12.

 

Vánoční setkání spolupracovníků v Praze 14. 12. 2017

Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti, že jsi nám daroval společenství své církve. Ve spolupráci s našimi bratry a sestrami smíme poznávat tvoji milost, své dary i své limity. Jsou chvíle, kdy se společně radujeme i chvíle, kdy jsme zarmouceni. Prosíme tě, veď svoji církev. Dávej mám odvahu věřit, že se tvá vůle stane, odvahu stát tam, kde nás chceš mít, a jít k těm, kteří potřebují tvé slovo a naši službu.

Modlíme se za naše kazatele a všechny spolupracovníky na tvém díle. Prosíme za všechny, kdo tvoří tvou církev. Prosíme, aby neztráceli radost a optimismus. Prosíme za jejich rodiny. Prosíme i za jejich děti, aby poznaly tvou lásku a vydaly se na cestu víry. Nakonec prosíme, abys vyslal dělníky na svou žeň, protože dělníků je stále málo a žeň je mnohá. Amen.

Petr Procházka

 

Zamestnanci cirkvi

Modlime sa:

 • Nech Pán žehná prácu všetkých zamestnancov cirkvi na pozíciách, kde pracujú. Nech sa stále budujú ako verní správcovia Božích vecí a nech rastie ich viera, nádej a láska.
 • Nech Pán požehná každodennú prácu v zboroch a na všetkých úsekoch činnosti ECM SO. 
 • Nech každý môže cítiť a rozpoznať, že môže prispieť a spolurozhodovať o tom, ako sa s novými vecami a osobami vyrovnať. Nech tvoríme tím a pracujeme ako jeden celok na riešení nových výziev.Nech nikto nemusí s obavami vzhliadať ku zmenám, ktoré našu oblasť čakajú. 

Pavel Procházka

 

17. – 23. 12.

 

Správa budov

Prosíme o modlitby za

 • zdraví našich spolupracovníků
 • moudrost při rozhodování o investicích peněz ze státního vyrovnání
 • naše členy na sborech, kterým není lhostejný stav našich budov a aktivně se podílejí na jejich údržbě a opravách
 • za připravované stavební projekty, (SKP Jihlava - nový azylový dům, Horní Počernice - domov pro seniory, přestavba azylového domu v Horních Počernicích...), aby se našlo dostatek finančních prostředků a nových spolupracovníků

Jan Procházka

 

Správa budov

Prosím o modlitby za dve aktuálne udalosti, ktoré sa týkajú správy budovy na Panenskej 10, kde sídli Ústredie naše cirkvi:

 • odstránenie stromu, ktorý nám tlačí na stenu z opačnej strany, zo záhrady od susedov na Konventnej,
 • úspešné dokončenie rekonštrukcie toaliet v modlitebni.

Modlime sa za pokojné rozhovory a dohody so susedmi. Taktiež nesme na modlitbách pracovníka, ktorý bude uskutočňovať rekonštrukciu, ochranu a múdrosť pri práci. Nech aj v takýchto všedných veciach je Pán oslávený a my môžeme využiť príležitosť k svedectvu a šíreniu Božej lásky.

Dominik Procházka

 

 

24. – 30. 12.

 

Kancelář ústředí České oblasti ECM

Prosím o modlitby

 • za zaměstnance kanceláře a další zaměstnance v církvi, aby prožili vděčnost za naši církev a naději a inspiraci do dalšího roku
 • za připravované a probíhající projekty, za blížící se velkou rekonstrukci v Plzni
 • za zdraví; kéž Bůh nás posilní v našich slabostech a potěšuje v našich nemocech, nechť dá uzdravení nemocným a bloudícím
 • za vánoční svátky, aby lidé nejen v našem okolí pocítili obdarování Kristem a hledali duchovní pokoj
 • za posilu ve tmách, abychom byli světlem nejen během dlouhých zimních nocí

Renata Šimandlová

 

Kancelária ústredia ECM SO

Som vďačná nášmu Pánovi za to, že máme možnosť robiť v oblasti cirkevnej práce, aj keď to nie je v oblasti zvestovania, ale v oblasti kancelárskej práce, v ústredí cirkvi. 

Ďakujem za naše spoločenstvo, kde prežívame dobré vzťahy aj spoluprácu.

Ďakujem, že nám Pán Boh dáva zdravie, aj silu a schopnosti k práci, ktorú je treba vykonať a dodržať aj dané termíny. 

Prosím nášho Pána o ochranu pri cestovaní, o uzdravenie pri chorobách pre nás, aj našich blízkych. 

Prosím, aby sme mali múdrosť k práci i ku každodennému životu.

Prosím, nech náš Pán dá našim študujúcim spolupracovníčkam pokoj pri skúškovom období a úspešné vykonanie skúšok

Nech môžeme my všetci, nie len  v ústredí ECM na Slovensku, prežiť radostné a zmysluplné Vianoce.   

Miroslava Procházková

 

 

31. 12. – 6. 1.

 

Rada České oblasti

Prosíme o modlitby:

 • za našeho superintendenta Petra Procházku  
 • za členy RO, další zřízené komise a poradní členy, kteří se účastní rozhodování o správě majetku, za moudrost a požehnání
 • za přípravu koncepce pro práci s mládeží
 • za moudrost při výběru nového projektu, nebo pronájem prostor po misijním středisku Brána
 • za nové kurzy na Poušti v r. 2018
 • za správný výběr doplnění správní rady Diakonie ECM a za novou ředitelku Ingrid Hrubou

 Petr Konopík

 

Rada Slovenské oblasti

Modlime sa:

 • Nech Pán Cirkvi používa členov Rady ECM SO ako svoje nástroje. Nech sa stále budujú ako verní správcovia Božích vecí a nech rastie ich viera, nádej a láska.
 • Nech pri rokovaní vedie Radu láska k Bohu a k pracovníkom v cirkvi, nech vedia povzbudzovať seba navzájom aj všetkých pracovníkov a členov cirkvi.
 • Nech hľadajú také riešenia, ktoré budú na prospech celku a zároveň čo najprijateľnejšie pre jednotlivcov. 

Pavel Procházka