Pastiersky list

Drahí bratia a sestry,


Nedávno sme sa ako Európska metodistická rada stretli v Bulharsku, v blízkosti hraničného priechodu s Rumunskom. Stretli sme sa ako zástupcovia metodistickej cirkvi z celej Európy, a tak sa veľká časť našich rozhovorov  venovala otázke migrácie – vo svetle reality stoviek tisícov zúfalých ľudí, ktorí prechádzajú hranicami Európy utekajúc pred konfliktami a prenasledovaním, hľadajúc možnosť pre budúcnosť seba a svojich deti. Modlili sme sa spolu a boli sme posilnení spoločenstvom v metodistickej rodine. Z príbehov metodistov, ktorí na mnohých miestach pracujú s migrantmi a utečencami, sme získali nádej a inšpiráciu. Často sú to malé skupiny bratov a sestier, ktorí neúnavne pracujú a tak napĺňajú náš spoločný záväzok kresťanskej pohostinnosti a starostlivosti. Ďakujeme Bohu za ich víziu, odvahu a vytrvalú službu v Kristovom mene. Kiežby sa ich príklad stal inšpiráciou pre nás všetkých.
V obnovenom spoločenstve sme videli, aké sú medzi nami rozdiely a posilnili sme sa vedomím, že naša identita pochádza z jednoty v Kristovi, ktorá predchádza každú etnicitu a národnosť a je otvorená prijať tých, ktorí sú odlišní, alebo majú na vec iný názor. Pri štúdiu Písma, sme si smeli pripomenúť, že Boží ľud bol často na ceste a tak aj spoznal, čo to znamená byť outsiderom a dokonca aj utečencom. Čelili sme výzve uvidieť blížneho skôr ako sa začať obávať neznámeho. Avšak skúsenosti, o ktoré sme sa podelili ukázali, že máme tendenciu zabúdať na prikázanie lásky vtedy, keď nám Boh nečakane dá do cesty nových blížnych.
Vieme, že migrácia znamená vznik celej škály zložitých otázok, ktoré sa nedajú vyriešiť jednoduchými riešeniami. Zotrvávame ako cirkvi vo vnútornom boji, keďže naši členovia zastávajú rôzne politické a teologické názory. Chceme sa posunúť od sterilnej diskusie o správnosti migrácie a zapojiť sa do komplikovaných otázok, ktoré sa v tejto kríze dotýkajú nášho kontinentu. Uprostred toho všetkého, sme si predsa vedomí vlastných obmedzení a potreby pomoci od druhých.
Nasledujúce všeobecné princípy ponúkame ako základ pre ďalšie rozhovory a činy pri snahe cirkví formulovať koordinovanú reakciu svojich členov.
Sme povolaní k tomu, aby sme

  • obnovili svoje porozumenie a prax povinnosti radikálnej kresťanskej pohostinnosti voči všetkým, vidiac praktické implikácie pre zbory a jednotlivcov
  • uznali, že migrácia vždy bola a vždy bude súčasťou ľudského konania
  • priznali, že v priestore Európy zakúšame a interpretujeme realitu migrácie rôzne, v závislosti na kontexte
  • odolali falošným výpovediam, zovšeobecneniam a negatívnym stereotypom a namietali proti tým, ktorí sa zahrávajú s ľudským strachom
  • opäť potvrdili svoj záväzok kresťanov, vzdať slávu Kristovi, keď čelíme cudzincom, a to bez ohľadu na náboženskú príslušnosť alebo politickú situáciu
  • povzbudzovali a podporovali tých, ktorí sa odvážia otvoriť svoje dvere a prejavia pohostinnosť ľuďom v núdzi
  • sľúbili solidaritu s tými časťami sveta, z ktorých prichádzajú migranti a utečenci a tiež sa  aktívne zapojili do snahy o spravodlivý svet v mieri.

Boh nás volá, aby sme  pokračovali v spoločnej ceste. Veríme, že Boh nás tiež volá, aby sme prijali tých, ktorí prídu ako naši spolu pútnici. Zaväzujeme sa, že budeme okamžite konať, že budeme prihliadať na dlhodobú perspektívu, ktorú otázky migrácie vyžadujú. Európska metodistická rada volá spoločným hlasom na spoluobčanov na celom kontinente, aby sa pridali k nášmu premýšľaniu a činom.
Nech nám Boh všetkým požehná pri hľadaní verného vyjadrenia a svedectva o jeho láske a milosti v  našich životoch a službe.

Don Kerr a Christian Alsted
Predsedovia Európskej metodistickej rady