Modlitebné predmety na mesiac december (prosinec) 2014

Modlitebné predmety na mesiac december (prosinec) 2014

7. – 13. 12.

Ústredie ECM v Bratislave

Predovšetkým vyjadrujeme vďaku za všetkých dobrovoľných

spolupracovníkov zo zborov, s ktorými môžeme spolupracovať pri práci v

ústredí. Či sú to pokladníci, účtovníci, revízori účtov, členovia

inventarizačných komisií, laickí delegáti zborov a ďalší bratia a sestry,

ktorí sú zapojení do rôznych oblastí prevádzky zborov.

Ďakujeme tiež za všetkých, ktorí aj finančne podporujú prácu cirkvi a tiež

ústredia.

Ďakujeme za skúsenosti, ktoré môžeme mať aj zo systému prepojenia v

rámci programov so zahraničnou cirkvou, či už v Connecting

Congregation, In Mission Togather, Connexio, či Fondu Misie v Európe.

Ďakujeme za všetko, čo mohlo byť až doteraz vykonané pri zveľaďovaní

majetku cirkvi, aj za Božiu ochranu pri práci.

Prosíme o vnímavé srdcia, otvorenú myseľ a ochotu pri vykonávaní

všetkých činností, ktoré prichádzajú a je treba ich urobiť, aj keď niekedy

nie sú súčasťou našej náplne práce.

Prosíme, aby sme neboli limitovaní chorobami, ale boli sme zdraví.

Prosíme o múdrosť zhora a vedenie Duchom Svätým. Nech môžeme

prežívať radosť z práce a pri práci a aj zo spoločenstva celej cirkvi.

Nech môžeme cítiť podporu v našich rodinách a nech sme aj my podporou

a oporou pre našich blízkych. Nech v našich rodinách prežívame Božiu

blízkosť a vidíme Jeho zásahy, pretože aj to nás posilňuje a dáva nám

väčší elán do práce, do ktorej sme povolaní.

Miroslava Procházková

Zaměstnanci ústředí ECM v Praze

Prosíme o modlitby za

- Pracovníky ústředí církve: superintendent Petr Procházka, vedoucí

kanceláře Renata Šimandlová, ředitel Správy budov Jan Procházka,

asistent superintendenta Martin Kukla, zástupce ředitele Institutu

vzdělávání pro ČR Ivana Procházková, misijní koordinátorka Jana

Křížová, ředitel Diakonie Ctirad Hrubý, účetní církve Renata

Bednářová, recepční Lubomír Kacafírek.

- Požehnání práce, kterou zajišťuje ústředí církve: ekonomické a

personální záležitosti; správa nemovitostí ve vlastnictví církve;

komunikace a spolupráce s církvemi v ČR; spolupráce v rámci

Centrální konference ECM a se světovou ECM; diakonická činnost;

vzdělávání laiků i duchovních a další činnosti.

- Zdárný průběh příprav i setkání General Board of Church and

Society, které bude naše církev hostit v době od 13. do 16.

prosince.

Martin Kukla

14. – 20. 12.

Detská služba (SR)

Modlíme sa za

- advetné obdobie v rodinách detí

- detské akcie, ktoré sa budú konať v našich zboroch počas Vianoc

- prácu učiteľov besiedok a dobrovoľníkov v tejto službe

- nerušený priebeh  školských vianočných prázdnin.

Ďakujme za všetky deti s ktorými nám náš Pán dá možnosť sa stretnúť

počas tohto obdobie, aby sme boli nositeľmi Jeho nesmiernej lásky.

Henrieta Kocevová

Služba dětem (ČR)

K modlitbám:

- Dvouletý kurz pro pracovníky s dětmi s názvem “S dětmi na cestě

víry" – děkovat za první absolventy, kteří kurz ukončili v listopadu

2014, a prosit za moudrou úpravu obsahové stránky tohoto kurzu

podle nabytých zkušeností a zpětné vazby.

- Nedělní besídky ve sborech – aby byly místem, kde budou děti s

radostí poznávat Pána Boha a Jeho slovo.

- Dorostenci na sborech – aby neodcházeli, nacházeli smysluplné

uplatnění svých schopností a aby církev uměla nabídnout dorostem

žádané aktivity; aby Pán přidával dělníky na svoji žen a k dětem a

dorostu přibývalo nadšených pracovníků, kteří budou mít hluboký

vztah s Pánem Ježíšem.

- Sbory, kde ještě není služba dětem – Brno, Sedlčany, Slaný, Kladno,

České Budějovice, Týn nad Vltavou – aby i tam mohly chodit celé

rodiny a děti mohly dostávat, co potřebují.

- Farnosti, kde služba dětem a dorostu je – aby zůstávala "výživnou"

a nestala se ubíjející rutinou.

- Aby církev hledala způsoby služby dětem, dorostu a rodičům –

besídky, schůzky dorostu, tábory, víkendovky, přespávačky, biblické

kluby, kroužky, skupinky...

Pavel Wittner

21. – 27. 12.

Diakonia (SR)

Som vďačná Pánu Bohu, že sú v našich zboroch ľudia, ktorým záleží na

diakonickej práci. Chodia do domovov sociálnych služieb, detských

domovov, azylových. Sú aj takí, ktorí pomáhajú jednotlivcom,

bezdomovcom alebo iným núdznym. Veľakrát o tom ani nevieme, robia to

v skrytosti, ale s láskou podávajú pohár vody. Iní dajú oblečenie, ďalší

peniaze alebo nákup. V predvianočnom čase sa niekde budú rozdávať

balíčky Samaritans Purse. Ďakujme za ochotných darcov zo zahraničia.

Ďakujme za všetkých, ktorí majú otvorené ruky a venujú svoj čas službe v

rôznych zariadeniach. Modlime sa, aby sa cez nich Pán Boh dotýkal tých,

ktorým slúžia.  

Milena Belková

Diakonie (ČR)

Modlete se, prosím, za

- citlivost a moudrost, abychom na sborech, domácích skupinkách i v

rodinách rozpoznávali potřebné lidi kolem sebe a s božím vedením

jim uměli pomoci

- milost pro naše střediska křesťanské pomoci, mateřská centra atp.,

aby jejich vedoucí, pracovníci a dobrovolní spolupracovníci byli plni

Ducha svatého

- za zvládnutí přeměny veřejné sbírky na podporu diakonických

projektů na novou dárcovskou formu, ke které musí z technických

důvodů dojít

Ctirad Hrubý

28.12. – 3. 1.

Rada SO

Ďakujme Pánovi za ľudí, ktorí majú dar viesť cirkev a jednotlivé zbory (1K

12,28).

Podporujme ich v modlitbe, aby sa nedali ľahko vyviesť z rovnováhy a

zastrašiť nijakým duchom ani slovom, ani listom... (2Tes 2,2) Tiež sa

modlime, aby príkladne viedli svoju vlastnú domácnosť a mohli sa tak

starať aj o Božiu cirkev. (1Tim 3,5)

Rok 2015 je volebným. Prosme za múdrosť z Ducha Svätého k výberu

členov novej Rady.

Pavel Procházka

Rada ČO

Předkládáme k modlitbám členy Rady oblasti. Jsou to: Zdeněk Eberle,

Pavel Hradský, Petr Procházka, Martina Chlupáčková, Petr Konopík a Josef

Havíř. Při rozhodování o personálních, finančních, majetkových a dalších

záležitostech církve mají velkou odpovědnost. Prosíme za moudrost pro

jednání Rady.

Petr Procházka