Biskup Franz W. Schäfer (1921-2016) – staviteľ mostov medzi svetmi

Nikto neočakával, že dieťa Franz Werner Schäfer, ktorý sa narodil 10. marca 1921 pri Baseli, sa ním jedného dňa stane. Vyrastal v jednoduchých podmienkach robotníckej triedy. Jeho rodičia sa aktívne zúčastňovali na pomoci ľuďom, ktorí boli v problémoch a snažili sa o dosiahnutie väčšej spravodlivosti na svete. Časť rodiny zo strany jeho otca sa cirkvi vzdialila, avšak Franz Schäfer ako dvanásťročný váhavo prijal pozvanie do metodistického zboru do nedeľnej školy v Birsfeldene, kde jeho rodina v tom čase žila.

Franz Schäfer chcel chodiť na strednú školu, ale chudoba jeho rodiny ho prinútila, aby ukončil formálne vzdelávanie a stal sa tovarišom pri výrobe kožušín. V čase, keď sa učil za kožušníka, ho členovia metodistického zboru povzbudzovali k tomu, aby sa stal učiteľom alebo kazateľom. A tak Franz Schäfer začal rok praktického štúdia v metodistickom bore v Bülachu v roku 1939. Prišla Druhá svetová vojna a on nemohol študovať ne teologickom seminári pre metodistov v Nemecku. Preto svoj teologický titul získal a vyštudoval medzi rokmi 1940 a 1945 na seminári Misie v Baseli. Nasledovala krátka prax v Berne, Signau-Grosshöchstettene a v Badene. Bol ordinovaný na diakona (1947) a potom na staršieho (1949) biskupom Garberom.

V Badene sa oženil so svojou prvou manželkou, Lýdiou, ktorá však žiaľ o rok neskôr zomrela. V roku 1951 dostal pridelenie do nemecky hovoriaceho zboru v Lausanne, ktorý počas jeho praxe narástol a ožil. Oženil sa so svojou druhou ženou, Heidi, a počas nasledujúcich šťastných rokov im bolo požehnaných päť detí. Heidi odišla k Pánovi v roku 1987.

V roku 1959, biskup Ferdinand Sigg Franza Schäfera ustanovil za oblastného superintendenta metodistickej cirkvi v Švajčiarsku. Biskup Sigg neočakávane zomrel v roku 1965 a bolo treba zvoliť nového biskupa. Druhého septembra 1966 v Lausanne bol zvolený za biskupa Franz Schäfer na prvé obdobie šiestich rokov. Vtedy už bolo na obzore spojenie Metodistickej cirkvi s Evanjelickou spojenou bratskou cirkvou, ktoré dalo vznik Evanjelickej metodistickej cirkvi. Na veľkom episkopálnom území, malo toto spojenie pre Švajčiarsko a Francúzsko veľký význam. Franz Schäfer sa považoval za „prechodného biskupa“ pre spojenie týchto dvoch cirkví. V procese zjednotenia si získal dôveru medzi predstaviteľmi menšej Evanjelickej spojenej bratskej cirkvi. V roku 1973 bol opäť zvolený biskupom a tentoraz na doživotie.

Centrálna konferencia strednej a južnej Európy od roku 1954 zahŕňala veľmi odlišné krajiny: štyri v západnej Európe, dve v severnej Afrike a päť v komunistickej východnej Európe. Biskup Franz Schäfer sa stal „Grenzgänger“, teda prekračoval hranice medzi rôznymi spoločnosťami a rôznymi ideológiami. Ako biskup musel veľa cestovať. Cesty do severnej Afriky a východnej Európy boli často ťažké, a niekedy aj zakázané. Ale vždy, keď mu niekde dovolili vycestovať, s presvedčením sa nepozeral na štruktúry a systémy, alebo ideológie, ale chcel vidieť ľudí. K ľuďom pristupoval čestne, s rešpektom a uznaním. Výsledkom bolo to, že ho považovali za dôveryhodného partnera i napriek mnohým jazykovým, spoločenským, ideologickým a náboženským rozdielom. Ako čestný človek vybudoval dôveru, ktorá pretrvávala. Ako človek, ktorého slová a práca boli založené na pevnom základe, staval mosty, ktoré prekypovali životom a pretrvali. Ako kazateľ a biskup, ktorý pevne veril v Krista a Jeho evanjelium, podporoval rast cirkvi. Preto si ho vážili a uznávali ho. Ešte pred koncom komunizmu, dostal čestný doktorát z teológie z Komenského fakulty pražskej univerzity v roku 1985.

Počas 23 rokov aktívnej služby biskup Franz Schäfer tiež usiloval o spoluprácu medzi rôznymi metodistickými cirkvami a ďalej na poli ekumenizmu. Podporoval spoločnú prácu misijných úradov ako aj medzi vodcami Metodistických cirkví v Európe. V rámci Svetovej metodistickej rady zastával mnohé úlohy. V oblasti vnútrocirkevnej práce bol aktívny vo Federácii protestantských cirkví v Švajčiarsku a podieľal sa na založení Rady kresťanských cirkví v Švajčiarsku. Povzbudzoval vyšší podiel práce Metodistov - laikov v Konferencii európskych cirkví. Stál v pozadí práce Ekumenickej rady cirkví, keď ju kritizovali za anti-rasistický program. Franz Schäfer považoval svoje aktivity, ktoré presahovali jeho vlastnú intenzívnu prácu v episkopálnej oblasti, za šancu prezentovať svoju cirkev čestným a bezúhonným spôsobom.

Bishop Franz Schäfer odišiel do dôchodku v roku 1989, krátko pred politickými zmenami v Európe a odovzdal svoje zodpovedné úlohy za rôznorodú oblasť Centrálnej konferencie strednej a južnej Európy novozvolenému biskupovi Heinrichovi Bolleterovi. Avšak v svojom srdci a svojej mysli ostal v spojení s metodistickou „rodinou,“ ktorá presahovala hranice. Aj vo veku, keď už sa zvyšovala jeho fyzická imobilita, jeho aktívny intelekt mu umožnil sa naďalej zaujímať o rozvoj cirkvi. Stal sa najdlhšie slúžiacim biskupom Evanjelickej cirkvi metodistickej. Naďalej sa stretával s ľuďmi a pristupoval k nim vždy láskavo a priateľsky. Ovplyvnil nespočetné množstvo ľudí v celkom odlišných životných situáciách a to prekračujúc hranice, stavajúc mosty medzi svetmi a jeho premieňaním.

Biskup Franz Schäfer odišiel do večnosti 14. júla 2016 pokojne a obklopený svojou rodinou vo veku nedožitých 96. rokov. Otvorená ďakovná bohoslužba na jeho pamiatku sa bude konať 8. augusta o 14.00 vo Fraumünster v Zurichu, v Švajčiarsku.


 

Biskup Patrick Streiff,
Centrálna konferencia pre strednú a južnú Európu