heslo dňa 22.10.2016

Lebo od východu slnka až po jeho západ je veľké moje meno medzi národmi - vraví Hospodin mocností. Malachiáš 1,11

Mnohí prídu od východu a od západu a budú stolovať s Abrahámom, Izákom a Jákobom v kráľovstve nebeskom.            Matúš 8,11

Obidva výroky zaznievajú ako protichodný dôraz voči nevernosti Božieho ľudu. Izraeliti zneužívali totožnosť Boha tým, že z Jeho vyvolenia a reprezentovania si vybudovali nárok na Božiu priazeň a presvedčenie o svojej výlučnosti. Bolestne a v celej šírke sa to odrazilo na ich živote a na ich bohoslužbe. Dané nebezpečenstvo hrozí aj nám, novozmluvnému ľudu, ak mám byť konkrétnejší, aj evanjelikálnym kresťanom, napríklad v spoliehaní sa na vieroučnú čistotu, v propagovaní jediného správneho a možného (nášho) výkladu Biblie, v pocite o najpravejšom vzťahu s Bohom, v cirkevnom heroizme, v prispôsobenej morálke ap. A pritom môžeme zabudnúť na to, že Boh prijíma svoje uctievanie aj od mnohých iných ľudí a národov vo svete a že do Jeho večných príbytkov sa dostanú aj takí, o ktorých by sme to nikdy nepovedali. Zdá sa mi, že o pokore hovoríme a kážeme dosť, no vo svojej autentickej podobe zostáva trvalo nedostatkovou cnosťou, o ktorú by sme sa mali usilovať hádam prednostne.

Aktuality

október
1.

Modlitebné predmety október / říjen 2016

1. október 2016 - 31. október 2016

2. 10. – 8. 10. 2016

 

Michalovce

Modlíme sa:

  • za všetkých dlhodobo chorých členov a priateľov zboru
  • za vykrytie všetkých služieb v zbore, ktoré do svojej výpovede mala na starosti s. K. Balogová: detská služba, služba v DSS Anima a ...
september
4.

Modlitebné predmety september 2016

1. september 2016 - 30. september 2016

4. 9. – 10. 9. 2016

 

Banská Bystrica

Prosíme o modlitby za učiteľov i študentov, aby nový akademický rok bol rokom usilovného štúdia a Božieho žehnania práce všetkých na Katedre teológie a katechetiky PF UMB.

Pavel Procházka<...

júl
27.

Modlitebné predmety august/srpen 2016

31. júl 2016 - 6. august 2016

Sereď

Prosíme o modlitby za

  • spoločný zborový výlet, služba Božím Slovom starším ľuďom v penziónoch 
  • prázdninové stretnutia s deťmi.

Pavle Kocev

Plzeň 3 Maranatha a Plzeň 1 Lochotín

júl
18.

Biskup Franz W. Schäfer (1921-2016) – staviteľ mostov medzi svetmi

14. júl 2016

Nikto neočakával, že dieťa Franz Werner Schäfer, ktorý sa narodil 10. marca 1921 pri Baseli, sa ním jedného dňa stane. Vyrastal v jednoduchých podmienkach robotníckej triedy. Jeho rodičia sa aktívne zúčastňovali na pomoci ľuďom, ktorí boli v problémoch a snažili sa o dosiahnutie väčšej ...