heslo dňa 21.02.2017

Zdvihnite pohľad a viďte, kto to stvoril! Ten, ktorý vyvádza ich voje podľa počtu, všetkých oslovuje menom. Izaiáš 40,26

Lebo v Ňom bolo stvorené všetko, čo je na nebesiach aj na zemi, viditeľné aj neviditeľné. Kolosenským 1,16

Staroveká babylonská viera prisudzovala planétam božskú moc, ba mnohé planéty považovala za bohov. Na takú bilanciu stvoreného je Hospodin žiarlivý. Jemu – Hospodinovi – je všetko podriadené. Je jedinečný, zvrchovaný, mocný a slávny. Svoju slávu si nedá nikým a ničím vziať, za žiadnych okolností. Ľudia vytvárajú systémy; majú k dispozícii rôzne výdobytky, ponúkajú sa im dômyselné náboženstvá, a tak sa môžu tváriť, že triumfujú. Náboženstvá vyvíjajú rôzne formy nátlaku, aby sme sa im „klaňali“ a plnili „ich vôľu“. Ale tak ako sa Písmo vysmieva babylonskému triumfalizmu, tak Boh Hospodin skoncuje s každou ľudskou pýchou: „Keď príde pýcha, príde aj hanba, zatiaľ čo pokorní vlastnia múdrosť.“ (Prísl1,2) A Pán Ježiš k tomu dodáva: „Zvnútra, totiž z ľudského srdca, vychádzajú zlé myšlienky, smilstvá, krádeže, vraždy, cudzoložstvá, chamtivosť, podlosť, podvody, neviazanosť, závistlivé pohľady, rúhania, pýcha, pochabosť.“ (Mk 7,21n)

Ezechiel 33,30-33

Aktuality

február
2.

Modlitebné predmety – február / únor 2017

1. február 2017 - 28. február 2017

 

5. – 11. 2.

Bratislava – Staré Mesto            

Ďakujeme Pánu Bohu:

- za príležitosť stretávať sa pri rôznych duchovných príležitostiach a rásť tak v poznávaní nášho P&aacut...

december
27.

Modlitebné predmety – leden / január 2017

1. január 2017 - 31. január 2017

1. – 7. 1.

 

Rada Slovenskej oblasti ECM    

Ďakujme Pánovi za dvojročnú prácu Rady, ktorá sa tento rok zavŕši voľbou jej nových členov pri Oblastnej konferencii.

Pavel Procházka

 

Rada České oblasti ECM

december
2.

Modlitby december/prosinec 2016

1. december 2016 - 31. december 2016

4. – 10. 12.

 

Banská Bystrica

Ďakujme za Katedru teológie a katechetiky PF UMB v Banskej Bystrici. Z Božej milosti sa podarilo dobudovať katedru na významné pracovisko, ktoré dostalo od Akreditačnej komisie vlády SR práva na habilitácie docentov a vymenovanie profesorov.

...
október
31.

Modlitební předměty v listopadu / novembri 2016

31. október 2016 - 30. október 2016

6. – 12. 11.

 

Plzeň 3 – Maranatha

Prosíme za

  • setkávání klubu omladiny a besídku

  • vedoucí služeb a staršovstvo

  • propojenost mezi farností a diakonickými středisky

  • klienty o...